Donnerstag, 25. August 2016

ปัญหาและเฉลย (วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๔


ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๔

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของข้
ที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

. คุณธรรมอะไร ทำคนให้เป็นคน และทำโลกให้ปราศจากภัยเวร ?
. ศีล
. สมาธิ
. ปัญญา
. เมตตา

. ข้อใด คือประโยชน์แห่งการบัญญัติศีล ?
. เพื่อละกิเลสได้ทั้งหมด
. เพื่อทำใจให้สงบ
. เพื่อฝึกหัดกาย วาจาให้เรียบร้อย
. ถูกทุกข้อ

. ศีลข้อใด ทำผู้รักษาให้มีสติสมบูรณ์ ?
. งดฆ่าสัตว์
. งดลักทรัพย์
. งดพูดเท็จ
. งดดื่มสุราเมรัย

. ผู้รักษาศีลดีแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์ข้อใด ?
. โภคสมบัติ
. สวรรคสมบัติ
. นิพพานสมบัติ
. ถูกทุกข้อ

. เบญจศีล ได้แก่ศีลประเภทใด ?
. ศีล ๕
. ศีล ๘
. ศีล ๑๐
. ศีล ๒๒๗

. เบญจศีลข้อใด จัดเป็นมโนกรรม ?
. ข้อ ๑ กับข้อ ๒
. ข้อ ๒ กับข้อ ๔
. ข้อ ๓ กับข้อ ๕
. ไม่มีข้อถูก

ปัญหาและเฉลย (วิชาพุทธประวัติ) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๔


ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๔

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของข้
ที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
. อินเดีย
. ปากีสถาน
. ไทย
. เนปาล

. พวกพลเรือนที่มีอาชีพทำนา ค้าขาย จัดอยู่ในวรรณะใด ?
. กษัตริย์
. พราหมณ์
. แพศย์
. ศูทร

. ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด ?
. ศาสนาพุทธ
. ศาสนาพราหมณ์
. ศาสนาเชน
. ศาสนาซิกซ์

. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์ ?
. พระเจ้าโอกกากราช
. พระเจ้าอโศกมหาราช
. พระเจ้าชัยเสนะ
. พระเจ้าสีหหนุ

. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระอัยกา (ปู่) ของพระพุทธเจ้า ?
. พระเจ้าโอกกากราช
. พระเจ้าอัญชนะ
. พระเจ้าสีหหนุ
. พระเจ้าชัยเสนะ

. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ที่ไหน ?
. สวนเวฬุวัน
. สวนลุมพินีวัน
. สวนอัมพวัน
. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

Samstag, 20. August 2016

ปัญหาและเฉลย (วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓


ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง พ.. ๒๕๔๓
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๓
----------------------------------------
 
. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาเบญจศีล-เบญจธรรม ?
. เพื่อให้รอบรู้วิทยาการแขนงต่าง ๆ
. เพื่อส่งเสริมสติปัญญา ให้เฉลียวฉลาด
. เพื่อแก้ไขกรณีพิพาท ทางศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคม
. เพื่อรู้หลักธรรม และนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

. ข้อใดไม่ใช่ความหมายที่โยงใยกับคำว่า “ ศีล ” ?
. อาบัติ
. วินัย
. วิรัติ
. ปกติ หรือ เย็น

. ศีลแต่ละข้อ มีส่วนประกอบเป็นเครื่องตัดสินว่า ผิด หรือ ไม่ผิด ส่วนประกอบแต่ละข้อ เรียกว่าอะไร ?
. สิกขาบท
. วิรัติ
. ข้อ
. องค์

. ข้อใด กล่าวถูกต้อง ?
. วิรัติ คือเจตนางดเว้นจากความชั่ว
. กัลยาณธรรม คือ การละเว้นข้อห้าม
. เบญจศีล มีวิรัติเป็นธรรมคู่กัน
. ผู้มีศีล ๕ ได้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรม

. ข้อปฏิบัติที่เรียกว่า “ สิกขาบท ” หมายถึงอะไร ?
. องค์ประกอบของศีล
. ข้อยกเว้นของศีล
. ศีลข้อหนึ่ง ๆ
. เครื่องอุดหนุนให้ศีลผ่องใส

. ศีล ๕ และธรรม ๕ มีความสำคัญอย่างไร ?
. ช่วยสงวนพันธุ์สัตว์
. ช่วยลดคดีหมิ่นประมาท
. ทำให้การเบียดเบียนกันลดลง
. ทำให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงขึ้น

ปัญหาและเฉลย (วิชาพุทธประวัติ) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓


ปัญหาและเฉลย วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง พ.. ๒๕๔๓
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๓
---------------------------------------

. ชมพูทวีปในปัจจุบัน ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง ?
. อินเดีย – เนปาล - ปากีสถาน - บังคลาเทศ
. อินเดีย - ภูฐาน - อินโดนีเซีย - มาเลเซีย
. อินเดีย - เนปาล - ศรีลังกา - อัฟกานิสถาน
. อินเดีย - เนปาล - จีน – อินโดนีเซีย

. ชนชาติใด อาศัยอยู่ก่อนในชมพูทวีป ?
. ปากีสถาน
. สักกะ
. ศรีลังกา
. มิลักขะ

. ศาสนาพราหมณ์ มีคัมภีร์ชื่ออะไร ?
. ไตรปิฎก
. ไตรสิกขา
. ไตรสรณะ
. ไตรเพท

. พระโพธิสัตว์ ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้ อยู่สวรรค์ชั้นไหน ?
. ดุสิต
. ยามา
. ดาวดึงส์
. นิมมานรดี

. คำว่า “ มัธยมประเทศ และปัจจันตประเทศ ” หมายความว่าอย่างไร ?
. ประเทศที่เป็นเอกราช และไม่มีเอกราช
. จังหวัดส่วนกลางและจังหวัดรอบนอก
. จังหวัดที่มีความเจริญ และไม่มีความเจริญ
. ทั้งสอง เป็นจังหวัดเดียวกัน

. ในวรรณะทั้ง ๔ วรรณะใดถือตนว่าสูง ?
. กษัตริย์ - ศูทร
. พราหมณ์ - แพศย์
. แพศย์ - กษัตริย์
. กษัตริย์ - พราหมณ์

Donnerstag, 21. Juli 2016

ปัญหาและเฉลย (วิชาธรรม) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๑
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อ
ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

. ผู้ไม่รอบคอบทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมหมวดไหน ?
. ธรรมมีอุปการะมาก
. ธรรมเป็นโลกบาล
. ธรรมอันทำให้งาม
. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ

. สติ ควรใช้เมื่อใด ?
. ก่อนทำ พูด คิด
. ขณะทำ พูด คิด
. หลังทำ พูด คิด
. ในกาลทุกเมื่อ

. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ?
. ให้เป็นคนรอบรู้
. ให้เป็นคนรอบคอบ
. ให้เป็นคนรอบด้าน
. ให้เป็นคนรอบจัด

. คนประมาท เพราะขาดธรรมอะไร ?
. สติ สัมปชัญญะ
. หิริ โอตตัปปะ
. ขันติ โสรัจจะ
. กตัญญูกตเวที

. อะไร บั่นทอนสติและสัมปชัญญะ ?
. ยาสูบ
. ยานัตถุ์
. ยาบ้า
. ยาชูกำลัง

. หิริ ตรงกับข้อใด ?
. ละอายเพื่อน
. ละอายใจ
. กลัวบาป
. กลัวถูกลงโทษ

Mittwoch, 20. Juli 2016

อภิธานัปปทีปิกา (สามัญญกัณฑ์) ๓.๓.๒. คาถาทธาเนกัตถวัคค์


... คาถาทฺธาเนกตฺถวคฺค

๘๔๒.
เทโว วิสุทฺธิเทวาโท, เมฆ มจฺจุ นเภสุ จ;
อโถปิ ตรุเณ สตฺเต, โจเรปิ มาณโว ภเวฯ

๘๔๓.
อาทิ โกฏฺฐาส โกฏีสุ, ปุรโต’คฺคํ วเร ตีสุ;
ปจฺจนีโก’ตฺตเมสฺว’ญฺเญ, ปจฺฉาภาเค ปโร ติสุฯ

๘๔๔.
โยนิ กาม สิริ’สฺสเร, ธมฺมุ’ยฺยาม ยเส ภคํ;
อุฬาโร ตีสุ วิปุเล, เสฏฺเฐ จ มธุเร สิยาฯ

๘๔๕.
สมฺปนฺโน ตีสุ สมฺปุณฺเณ, มธุเร จ สมงฺคินิ;
สงฺขา ตุ ญาเณ โกฏฺฐาส-, ปญฺญตฺติคณเนสุ จฯ

๘๔๖.
ฐานํ อิสฺสริโย’กาส-, เหตูสุ ฐิติโมฺปิ จ;
อโถ มาเน ปกาเร จ, โกฏฺฐาเส จ วิโธ ทฺวิสุฯ

๘๔๗.
ปญฺโญ’ปวาส ขนฺตีสุ, ทโม อินฺทฺริยสํวเร;
ญาเณ จ โสมนสฺเส จ, เวโท ฉนฺทสิ โจ’จฺจเตฯ

Montag, 11. Juli 2016

ปัญหาและเฉลย (วิชาธรรม) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๐


ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อ
ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
____________________
. ผู้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ?
. ธรรมมีอุปการะมาก
. ธรรมอันทำให้งาม
. ธรรมเป็นโลกบาล
. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ

. การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ ส่งเสริมให้มีธรรมข้อใด ?
. สติ
. สัมปชัญญะ
. ขันติ
. โสรัจจะ

. ถ้าสติเปรียบเหมือนดวงไฟ สัมปชัญญะจะเปรียบเหมือนอะไร ?
. ควันไฟ
. แสงไฟ
. คนจุดไฟ
. เชื้อไฟ

. คนขาดศีลธรรม เพราะไม่มีธรรมใดเป็นพื้นฐาน ?
. สติ สัมปชัญญะ
. ขันติ โสรัจจะ
. หิริ โอตตัปปะ
. ถูกทุกข้อ

. คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นไร ?
. กลัวถูกลงโทษ
. กลัวเสียชื่อเสียง
. กลัวตกนรก
. ถูกทุกข้อ

. ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ?
. สติ สัมปชัญญะ
. ขันติ โสรัจจะ
. หิริ โอตตัปปะ
. กตัญญู กตเวที