Montag, 14. November 2016

Mittwoch, 31. August 2016

อภิธานัปปทีปิกา (สามัญญกัณฑ์) ๓.๓.๓. คาถาปาทาเนกัตถวัคค์

... คาถาปาทาเนกตฺถวคฺค

๑๐๔๑.
ภุวเน จ ชเน โลโก, โมเร ตฺวคฺคิมฺหิ โส สิขี
สิโลโก ตุ ยเส ปชฺเช, รุกฺเข ตุ สามิเก ธโว

๑๐๔๒.
วฏพฺยาเมสุ นิโคฺรโธ, ธงฺโก ตุ วายเส พเก;
วาโร ตฺว’วสรา’เหสุ, กุเจ ตฺวพฺเภ ปโยธโร

๑๐๔๓.
อุจฺฉงฺเค ลกฺขเณ จา’งฺโก, รสฺมิ’ตฺถี ชุติ รชฺชุสุ;
ทิฏฺโฐ’ภาเสสุ อาโลโก, พุทฺโธ ตุ ปณฺฑิเต ชิเนฯ

๑๐๔๔.
สูรํ’สูสุ ปุเม ภานุ, ทณฺโฑ ตุ มุคฺคเร ทเม;
เทวมจฺเฉสฺว’นิมิโส, ปตฺโถ ตุ มานสานุสุฯ

๑๐๔๕.
อาตงฺโก โรค ตาเปสุ, มาตงฺโค สปเจ คเช;
มิโค ปสุ กุรุงฺเคสุ, อุลูกิ’นฺเทสุ โกสิโย

๑๐๔๖.
วิคฺคโห กลเห กาเย, ปุริโส มาณว’ตฺตสุ;
ทายาโท พนฺธเว ปุตฺเต, สิเร สีสํ ติปุมฺหิ จฯ

๑๐๔๗.
พลิหตฺถํ’สูสุ กโร, ทนฺเต วิปฺเป’ณฺฑเช ทฺวิโช;
วตฺตํ ปชฺชา’นนา’จาเร, ธญฺญงฺเค สุขุเม กโณ

อภิธานัปปทีปิกาฏีกา ๑. สัคคกัณฑ์


นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ
อภิธานปฺปทีปิกาฎีกา

คนฺถารมฺภ

ยสฺส ญาณํ สทา ญาณํ, นาญฺเญยฺยา ญาณกํ วินา;
นิสฺเสสคุณยุตฺตสฺส, ตสฺส นตฺวา มเหสิโนฯ
สตฺถนฺตรา สมาทาย, สารํ สพฺพธรา ตถา;
กริยฺยเต’ภิธานปฺป-ทีปกสฺสตฺถวณฺณนาฯ

ปณามาทิวณฺณน

[] อิธายํ คนฺถกาโร ปฐมมตฺตโน ปเรสมฺปิ สมฺมา หิตตฺถนิปฺผาทนตฺถํ ปุญฺญสมฺปท’มาจิโนติ ‘‘ตถาคโต’’จฺจาทินาฯ ตตฺถ กรุณากโร มหากรุณาย อุปฺปตฺติฎฺฐานภูโต โย ตถาคโต ภควา กโรปยาตํ อตฺตโน หตฺถคตํ สุขปฺปทํ สุขสฺส ปติฎฺฐานภูตํ สุขการณํ วา สุขทายกํ วา ปทํ นิพฺพานํ โอสชฺช จชิตฺวา กลิสมฺภเว ทุกฺขการณภูเต ภเว สํสาเร เกวลทุกฺกรํ สุกเรนาสมฺมิสฺสํ อจฺจนฺตทุกฺกรํ ปญฺจวิธปริจฺจาคาทิกํ กรํ กโรนฺโต ปรตฺถํ ปเรสมตฺถํเยว อกา กตวา, ตเมทิสํ ตถาคตํ อหํ นมามิฯ

[] ยญฺจ ธมฺมํ ชรารุชาทิมุตฺตา ชราโรคาทีหิ วิมุตฺตา มุนิกุญฺชรา มุนิเสฎฺฐา ภควนฺโต อปูชยุํ ปูชิตวนฺโต, ตถา อุตฺตเร อุตฺตเม สตฺตานํ วา สํสารมโหฆปกฺขนฺทานํ ตโต อุตฺตรณสมตฺเถ ยหึ ตเร ยสฺมึ ธมฺมปฺลเว ฐิตา สมฺมาปฎิปชฺชนวเสน อารูฬฺหา นรานรา มนุสฺสา จ เทวา จ ติวฎฺฎมฺพุนิธิํ กิเลสกมฺมวิปากวฎฺฎสงฺขาเตหิ ตีหิ วฏฺเฎหิ อากุลิตํ สํสารมหมฺพุราสิํ ตริํสุ ติณฺณา, อฆปฺปหํ กิเลสปฺปหานกรํ, สํสารทุกฺขปฺปหานกรํ วา ตํ ธมฺมมปิ อหํ นมามิฯ

[] มุนินฺโทรสสูนุตํ ภควโต อุเร สมฺภวธมฺมเทสนาย อริยภาวปฺปตฺตตาย มุนินฺทสฺส โอรสปุตฺตภาวํ คตํ ปตฺตํ นุตํ กิเลสเขปนกํ สุปุญฺญเขตฺตํ ปุญฺญตฺถิกานํ ปุญฺญพีชวิรุหนฎฺฐานํ สุเขตฺตภูตํ ภุวเน โลเก สุตํ วิสฺสุตํ , สุตธรํ วา กิเลสสวนาภาเวน อสฺสุตํ อปาโณปิ ปาโณ กรียิตฺถาติ ปาณีกโต, ปาติโมกฺขสํวโร, โสว สํวโร เอตสฺสตฺถีติ ปาณีกตสํวโร, ตํ ปาณีกตสํวรํ, วรํ สีลาทิคุเณหิ สเทวเกหิ โลเกหิ ปตฺถนียํฯ ‘‘เทวาปิ ตสฺส ปิหยนฺติ ตาทิโน’’ติ [อุทา. ๒๗] หิ วุตฺตํฯ สทา สพฺพสฺมึ กาเล คุโณเฆน สีลาทิคุณสมูเหน นิรนฺตรนฺตรํ อวิจฺฉินฺนมานสํ, ปริปุณฺณจิตฺตํ วา คณมฺปิ อฎฺฐนฺนํ อริยปุคฺคลานํ สมูหํ อปิ อหํ นมามีติ เอวเมตฺถ ติณฺณมฺปิ สงฺเขปโต อตฺถโยชนา ทฎฺฐพฺพาฯ

Donnerstag, 25. August 2016

ปัญหาและเฉลย (วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๔


ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๔

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของข้
ที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

. คุณธรรมอะไร ทำคนให้เป็นคน และทำโลกให้ปราศจากภัยเวร ?
. ศีล
. สมาธิ
. ปัญญา
. เมตตา

. ข้อใด คือประโยชน์แห่งการบัญญัติศีล ?
. เพื่อละกิเลสได้ทั้งหมด
. เพื่อทำใจให้สงบ
. เพื่อฝึกหัดกาย วาจาให้เรียบร้อย
. ถูกทุกข้อ

. ศีลข้อใด ทำผู้รักษาให้มีสติสมบูรณ์ ?
. งดฆ่าสัตว์
. งดลักทรัพย์
. งดพูดเท็จ
. งดดื่มสุราเมรัย

. ผู้รักษาศีลดีแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์ข้อใด ?
. โภคสมบัติ
. สวรรคสมบัติ
. นิพพานสมบัติ
. ถูกทุกข้อ

. เบญจศีล ได้แก่ศีลประเภทใด ?
. ศีล ๕
. ศีล ๘
. ศีล ๑๐
. ศีล ๒๒๗

. เบญจศีลข้อใด จัดเป็นมโนกรรม ?
. ข้อ ๑ กับข้อ ๒
. ข้อ ๒ กับข้อ ๔
. ข้อ ๓ กับข้อ ๕
. ไม่มีข้อถูก

ปัญหาและเฉลย (วิชาพุทธประวัติ) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๔


ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๔

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของข้
ที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
. อินเดีย
. ปากีสถาน
. ไทย
. เนปาล

. พวกพลเรือนที่มีอาชีพทำนา ค้าขาย จัดอยู่ในวรรณะใด ?
. กษัตริย์
. พราหมณ์
. แพศย์
. ศูทร

. ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด ?
. ศาสนาพุทธ
. ศาสนาพราหมณ์
. ศาสนาเชน
. ศาสนาซิกซ์

. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์ ?
. พระเจ้าโอกกากราช
. พระเจ้าอโศกมหาราช
. พระเจ้าชัยเสนะ
. พระเจ้าสีหหนุ

. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระอัยกา (ปู่) ของพระพุทธเจ้า ?
. พระเจ้าโอกกากราช
. พระเจ้าอัญชนะ
. พระเจ้าสีหหนุ
. พระเจ้าชัยเสนะ

. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ที่ไหน ?
. สวนเวฬุวัน
. สวนลุมพินีวัน
. สวนอัมพวัน
. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

Samstag, 20. August 2016

ปัญหาและเฉลย (วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓


ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง พ.. ๒๕๔๓
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๓
----------------------------------------
 
. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาเบญจศีล-เบญจธรรม ?
. เพื่อให้รอบรู้วิทยาการแขนงต่าง ๆ
. เพื่อส่งเสริมสติปัญญา ให้เฉลียวฉลาด
. เพื่อแก้ไขกรณีพิพาท ทางศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคม
. เพื่อรู้หลักธรรม และนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

. ข้อใดไม่ใช่ความหมายที่โยงใยกับคำว่า “ ศีล ” ?
. อาบัติ
. วินัย
. วิรัติ
. ปกติ หรือ เย็น

. ศีลแต่ละข้อ มีส่วนประกอบเป็นเครื่องตัดสินว่า ผิด หรือ ไม่ผิด ส่วนประกอบแต่ละข้อ เรียกว่าอะไร ?
. สิกขาบท
. วิรัติ
. ข้อ
. องค์

. ข้อใด กล่าวถูกต้อง ?
. วิรัติ คือเจตนางดเว้นจากความชั่ว
. กัลยาณธรรม คือ การละเว้นข้อห้าม
. เบญจศีล มีวิรัติเป็นธรรมคู่กัน
. ผู้มีศีล ๕ ได้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรม

. ข้อปฏิบัติที่เรียกว่า “ สิกขาบท ” หมายถึงอะไร ?
. องค์ประกอบของศีล
. ข้อยกเว้นของศีล
. ศีลข้อหนึ่ง ๆ
. เครื่องอุดหนุนให้ศีลผ่องใส

. ศีล ๕ และธรรม ๕ มีความสำคัญอย่างไร ?
. ช่วยสงวนพันธุ์สัตว์
. ช่วยลดคดีหมิ่นประมาท
. ทำให้การเบียดเบียนกันลดลง
. ทำให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงขึ้น

ปัญหาและเฉลย (วิชาพุทธประวัติ) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓


ปัญหาและเฉลย วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง พ.. ๒๕๔๓
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๓
---------------------------------------

. ชมพูทวีปในปัจจุบัน ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง ?
. อินเดีย – เนปาล - ปากีสถาน - บังคลาเทศ
. อินเดีย - ภูฐาน - อินโดนีเซีย - มาเลเซีย
. อินเดีย - เนปาล - ศรีลังกา - อัฟกานิสถาน
. อินเดีย - เนปาล - จีน – อินโดนีเซีย

. ชนชาติใด อาศัยอยู่ก่อนในชมพูทวีป ?
. ปากีสถาน
. สักกะ
. ศรีลังกา
. มิลักขะ

. ศาสนาพราหมณ์ มีคัมภีร์ชื่ออะไร ?
. ไตรปิฎก
. ไตรสิกขา
. ไตรสรณะ
. ไตรเพท

. พระโพธิสัตว์ ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้ อยู่สวรรค์ชั้นไหน ?
. ดุสิต
. ยามา
. ดาวดึงส์
. นิมมานรดี

. คำว่า “ มัธยมประเทศ และปัจจันตประเทศ ” หมายความว่าอย่างไร ?
. ประเทศที่เป็นเอกราช และไม่มีเอกราช
. จังหวัดส่วนกลางและจังหวัดรอบนอก
. จังหวัดที่มีความเจริญ และไม่มีความเจริญ
. ทั้งสอง เป็นจังหวัดเดียวกัน

. ในวรรณะทั้ง ๔ วรรณะใดถือตนว่าสูง ?
. กษัตริย์ - ศูทร
. พราหมณ์ - แพศย์
. แพศย์ - กษัตริย์
. กษัตริย์ - พราหมณ์

Donnerstag, 21. Juli 2016

ปัญหาและเฉลย (วิชาธรรม) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๑
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อ
ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

. ผู้ไม่รอบคอบทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมหมวดไหน ?
. ธรรมมีอุปการะมาก
. ธรรมเป็นโลกบาล
. ธรรมอันทำให้งาม
. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ

. สติ ควรใช้เมื่อใด ?
. ก่อนทำ พูด คิด
. ขณะทำ พูด คิด
. หลังทำ พูด คิด
. ในกาลทุกเมื่อ

. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ?
. ให้เป็นคนรอบรู้
. ให้เป็นคนรอบคอบ
. ให้เป็นคนรอบด้าน
. ให้เป็นคนรอบจัด

. คนประมาท เพราะขาดธรรมอะไร ?
. สติ สัมปชัญญะ
. หิริ โอตตัปปะ
. ขันติ โสรัจจะ
. กตัญญูกตเวที

. อะไร บั่นทอนสติและสัมปชัญญะ ?
. ยาสูบ
. ยานัตถุ์
. ยาบ้า
. ยาชูกำลัง

. หิริ ตรงกับข้อใด ?
. ละอายเพื่อน
. ละอายใจ
. กลัวบาป
. กลัวถูกลงโทษ

Mittwoch, 20. Juli 2016

อภิธานัปปทีปิกา (สามัญญกัณฑ์) ๓.๓.๒. คาถาทธาเนกัตถวัคค์


... คาถาทฺธาเนกตฺถวคฺค

๘๔๒.
เทโว วิสุทฺธิเทวาโท, เมฆ มจฺจุ นเภสุ จ;
อโถปิ ตรุเณ สตฺเต, โจเรปิ มาณโว ภเวฯ

๘๔๓.
อาทิ โกฏฺฐาส โกฏีสุ, ปุรโต’คฺคํ วเร ตีสุ;
ปจฺจนีโก’ตฺตเมสฺว’ญฺเญ, ปจฺฉาภาเค ปโร ติสุฯ

๘๔๔.
โยนิ กาม สิริ’สฺสเร, ธมฺมุ’ยฺยาม ยเส ภคํ;
อุฬาโร ตีสุ วิปุเล, เสฏฺเฐ จ มธุเร สิยาฯ

๘๔๕.
สมฺปนฺโน ตีสุ สมฺปุณฺเณ, มธุเร จ สมงฺคินิ;
สงฺขา ตุ ญาเณ โกฏฺฐาส-, ปญฺญตฺติคณเนสุ จฯ

๘๔๖.
ฐานํ อิสฺสริโย’กาส-, เหตูสุ ฐิติโมฺปิ จ;
อโถ มาเน ปกาเร จ, โกฏฺฐาเส จ วิโธ ทฺวิสุฯ

๘๔๗.
ปญฺโญ’ปวาส ขนฺตีสุ, ทโม อินฺทฺริยสํวเร;
ญาเณ จ โสมนสฺเส จ, เวโท ฉนฺทสิ โจ’จฺจเตฯ