Dienstag, 6. Juni 2023

๑๙๙. ธรรมะจากใบหญ้า

๑๙๙. ธรรมะจากใบหญ้า


โย สีตญฺจ อุณฺหญฺจ, ติณา ภิยฺโย มญฺญติ;

กรํ ปุริสกิจฺจานิ, โส สุขา วิหายติ.


ก็ผู้ใด ไม่สำคัญความหนาว 

และความร้อน, ยิ่งไปกว่าหญ้า; 

ทํากิจทั้งหลายของบุรุษอยู่,

ผู้นั้น ย่อมไม่เสื่อม จากความสุขเลย.


(ธรรมนีติ กตกถา ๑๙๙,  กวิทัปปณนีติ ๑๑๖, มหารหนีติ ๖๖, นรทักขทีปนี ๑๗๒, ที. ปา. ๑๑/๑๘๕ สิงคาลกสุตต)


--

Montag, 5. Juni 2023

๑๙๘. กินอย่างไรให้แข็งแรง

๑๙๘. กินอย่างไรให้แข็งแรง


ภุตฺวา นิสีทนํ ถูลํ, ติฎฺฐนฺโต พลวฑฺฒโน;

อายุมา จงฺกโม สิยา, ธาวนฺโต โรควชฺชิโต.


กินอิ่มแล้วนั่งทำให้อ้วน

กินแล้วยืน จะเจริญกำลัง

กินแล้วเดิน จะเป็นผู้มีอายุยืน

กินแล้ววิ่ง จะปราศจากโรคภัย.


(ธรรมนีติ กตกถา ๑๙๘)


--

Sonntag, 4. Juni 2023

๑๙๗. กินอย่างมีศิลป์

๑๙๗. กินอย่างมีศิลป์


อายุมา ปาจินํ มูขํ, ธนวา ทกฺขิณํ ภเว;

ปจฺฉิมํ ยสสี ภุญฺเช, โน ภุญฺเช อุตฺตรํ มุขํ.


กินผินหน้าทางทิศปาจีน จะมีอายุยืน

กินผินหน้าทางทิศใต้ จะเป็นมีทรัพย์

กินผินหน้าทางทิศปัจฉิม จะมียศ

แต่ไม่ควรกินผินหน้าทางทิศอุดร.


(ธรรมนีติ กตกถา ๑๙๗)


--

Samstag, 3. Juni 2023

๑๙๖. นอนตามตำรา

๑๙๖. นอนตามตำรา


ปุพฺพสิโรสิ เมธาวี, ทีฆายุ ทกฺขิณํสิโร;

ปจฺฉิโม จิตฺตสนฺโตสิ, มรณํ อุตฺตโร ภเว.


นอนผินศีรษะทางทิศบูรพา จะเป็นนักปราชญ์

นอนผินศีรษะทางทิศทักษิณ จะเป็นผู้มีอายุยืน

นอนผินศีรษะทางทิศปัจฉิม จะมีใจสงบ

นอนผินศีรษะทางทิศอุดร จะอายุสั้น.


(ธรรมนีติ กตกถา ๑๙๖)


--

Donnerstag, 1. Juni 2023

๑๙๕. ผู้ใคร่ธรรม

๑๙๕. ผู้ใคร่ธรรม


ธมฺมกาโม สุตทฺธโร, ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก*;

สกฺกจฺจํ ปยิรูปาเส, สีลวนฺเต พหุสฺสุเต.


ผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้ใคร่ธรรม

ทรงจำธรรมที่ได้สดับแล้ว 

ควรหมั่นไตร่สวนสอบถาม พึงเข้าไปหา

ท่านที่มีศีลและผู้คงแก่เรียนโดยเคารพ.


(ธรรมนีติ ฆราวาสกถา ๑๙๕, นรทักขทีปนี ๒๐๕, ขุ. ชา. ๒๘/๙๔๙ วิธุรชาดก)


--

Mittwoch, 31. Mai 2023

๑๙๔. สงเคราะห์และแบ่งปัน

๑๙๔. สงเคราะห์และแบ่งปัน


สงฺคเหตาว มิตฺตานํ, สํวิภาคี วิชานวา;

ตปฺเปยฺย อนฺนปาเนน, สทา สมณพฺราหฺมเณ.


ฆราวาสผู้มีปัญญาควรสงเคราะห์

และเผื่อแผ่แก่ญาติแลมิตรทั้งหลาย

พึงบำรุงเหล่าสมณะและพราหมณ์

ให้อิ่มหนำสำราญในกาลทุกเมื่อ.


(ธรรมนีติ ฆราวาสกถา ๑๙๔, นรทักขทีปนี ๒๐๔, ขุ. ชา. ๒๘/๙๔๙ วิธุรชาดก)


--

Dienstag, 30. Mai 2023

๑๙๓. ชีวิตที่ดีงาม

๑๙๓. ชีวิตที่ดีงาม


สีลวา วตฺตสมฺปนฺโน, อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ;

นิวาตวุตฺติ อถทฺโธ, สูรโต สขิโล มุทุ.


เป็นฆราวาสพึงมีศีล ถึงพร้อมด้วยวัตร

เป็นผู้ไม่ประมาท มีปัญญาเห็นประจักษ์

ประพฤติถ่อมตน ไม่แข็งกระด้าง

อาจหาญ อ่อนโยนและนุ่มนวล.


(ธรรมนีติ ฆราวาสกถา ๑๙๓, นรทักขทีปนี ๒๐๓, ขุ. ชา. ๒๘/๙๔๙ วิธุรชาดก)


--