Sonntag, 14. Januar 2024

๔๑๔. หลักการจารพระไตรปิฏก

๔๑๔. หลักการจารพระไตรปิฏก


สมสีสํ สมปาทํ, อนฺตรญฺจ สมํสมํ;

อิทํ มนสิ นิธาย, ลิเขยฺย ปิฎกตฺตยนฺติ.


นักปราชญ์ ฝังอักขระไว้ในใจ

ให้มีหัวเสมอกัน มีเชิงเสมอกัน 

และมีช่องไฟเสมอกันแล้ว

พึงจารึกพระไตรปิฏกเถิด.


(ธรรมนีติ ปกิณณกกถา ๔๑๔)


--

Samstag, 13. Januar 2024

๔๑๓. บุญและบาปให้ผลต่างกัน

๔๑๓. บุญและบาปให้ผลต่างกัน


หิ ธมฺโม อธมฺโม , อุโภ สมวิปากิโน;

อธมฺโม นิรยํ เนติ, ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ.


แท้ที่จริงแล้ว สภาวธรรม อย่างคือ 

ธรรมและอธรรมมีวิบากเสมอกัน หามิได้

อธรรม(บาป อกุศล) ย่อมนำไปสู่นรก 

ส่วนธรรมะ(บุญ, กุศล)ย่อมให้ถึงสุคติ.


(ธรรมนีติ ปกิณณกกถา ๔๑๓, ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๘๔ อโยฆรชาดก)


--

Freitag, 12. Januar 2024

๔๑๒. สังขารไม่เที่ยงหนอ

๔๑๒. สังขารไม่เที่ยงหนอ


อนิจฺจา วต สงฺขารา,  อุปฺปาทวยธมฺมิโน;

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ, เตสํ วูปสโม สุโข.


สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ 

มีเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา 

เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป 

การดับสังขารเหล่านั้นเสียได้ เป็นความสุข.


(ธรรมนีติ ปกิณณกกถา ๔๑๒, ที. มหา. ๑๐/๑๔๗, ๑๘๖, ขุ. ชา. เอกนิปาต, ลิตตวรรค, มหาสุทัสสนขาดก)


--

Donnerstag, 11. Januar 2024

๔๑๑. จ,ภ,ก,ส-หัวใจคนดี

๔๑๑. ,,,-หัวใจคนดี


จช- ทุชฺชนสํสคฺคํ, ภช- สาธุสมาคมํ;

กร- ปุญฺญมโหรตฺตึ, สร- นิจฺจมนิจฺจตํ.


จช-จงละ การคลุกคลีกับคนชั่ว, 

ภช-จงคบหา สมาคมกับคนดี,

กร-จงทำบุญ ทั้งกลางวันกลางคืน,

สร-จงนึกถึง ความไม่เที่ยงเป็นนิตย์.


(ธรรมนีติ ปกิณณกกถา ๔๑๑, กวิทปฺปณนีติ ๑๗๘, โลกนีติ ๔๒)


--

Mittwoch, 10. Januar 2024

๔๑๐. จงตามรักษาจิตของตน

๔๑๐. จงตามรักษาจิตของตน


อปฺปมาทรตา โหถ, สจิตฺตมนุรกฺขถ;

ทุกฺขา* อุทฺธรถตฺตานํ, ปงฺเก สนฺนํว กุญฺชรํ.


ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท 

จงตามรักษาจิตของตน 

จงถอนตนขึ้นจากความทุกข์* 

ดุจกุญชรผู้จมแล้วในเปือกตมถอนตนขึ้นได้ ฉะนั้น


(ธรรมนีติ ปกิณณกกถา ๔๑๐,  ขุ. . ๒๕/๓๓)


--

Dienstag, 9. Januar 2024

๔๐๙. ธรรมทานประเสริฐที่สุด

๔๐๙. ธรรมทานประเสริฐที่สุด


สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ;

สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ,

สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ;

สพฺพทุกฺขํ ตณฺหกฺขโย ชินาติ.


การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง 

รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง

ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง 

ความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง.


(ธรรมนีติ ปกิณณกกถา ๔๐๙, ขุ. . ๒๕/๓๔)


--