Freitag, 17. März 2017

คัมภีร์สุโพธาลังการ-ปริจเฉทที่ ๕


. ภาวาวโพธ-ปญฺจมปริจฺเฉท

๓๓๘. ปฏิภานวตา โลก, โวหาร’มนุสารินา;
       ตโต’จิตฺย สมุลฺลาส, เวทินา กวินา ปรํฯ

๓๓๙. ฐายิสมฺพนฺธิโน ภาว, วิภาวา สา’นุภาวกา;
       สมฺพชฺฌนฺติ นิพนฺธา เต, รส’สฺสาทาย สาธุนํฯ

ภาวอธิปฺปาย

๓๔๐. จิตฺต วุตฺติ วิเสสา ตุ, ภาวยนฺติ รเส ยโต;
       รตฺยาทโย ตโต ภาว, สทฺเทน ปริกิตฺติตาฯ

ฐายีภาวอธิปฺปาย

๓๔๑. วิโรธินา’ญฺญภาเวน, โย ภาโว น ติโรหิโต;
       สีเลน ติฏฺฐติ’จฺเจโส, ‘ฐายีภาโว’ติ สทฺทิโตฯ

ฐายีภาวปฺปเภทอุทฺเทส

๓๔๒. รติ, หสฺโส, จ โสโก, , โกธุ, สฺสาหา, ภยํ,ปิ จ;
       ชิคุจฺฉา, วิมฺหโย, เจว, สโม จ นว ฐายิโนฯ

คัมภีร์สุโพธาลังการ-ปริจเฉทที่ ๔


. อตฺถาลงฺการาวโพธ-จตุตฺถปริจฺเฉท

๑๖๔. อตฺถาลงฺการสหิตา, สคุณา พนฺธปทฺธติ;
       อจฺจนฺตกนฺตา กนฺตา ‚ ว วุจฺจนฺเต เต ตโต’ธุนาฯ

๑๖๕. สภาว, วงฺกวุตฺตีนํ, เภทา ทฺวิธา อลํกฺริยา;
       ปฐมา ตตฺถ วตฺถูนํ, นานาวตฺถา’วิภาวินีฯ

ยถา
๑๖๖. ลีลา วิกนฺติ สุภโค, ทิสา ถิร วิโลกโน;
       โพธิสตฺตงฺกุโร ภาสํ, วิโรจิ วาจ มาสภึฯ

๑๖๗. วุตฺติ วตฺถุสภาวสฺส, ยา’ญฺญถา สา’ปรา ภเว;
        ตสฺสา’นนฺตวิกปฺปตฺตา, โหติ พีโช’ปทสฺสนํฯ

วงฺกวุตฺติ อตฺถาลงฺการ

อุทฺเทส

๑๖๘. ตตฺถา’ติสย, อุปมา, รูปกา, วุตฺติ, ทีปกํ,;
       อกฺเขโป, ตฺถนฺตรนฺยาโส, พฺยติเรโก, วิภาวนาฯ

Donnerstag, 16. März 2017

คัมภีร์สุโพธาลังการ-ปริจเฉทที่ ๓


. คุณาวโพธ-ตติยปริจฺเฉท

อนุสนฺธิ

๑๑๖. สมฺภวนฺติ คุณา ยสฺมา, โทสาเน’ว’มติกฺกเม;
       ทสฺเสสฺสํ เต ตโต ทานิ, สทฺเท สมฺภูสยนฺติ เยฯ

สทฺทาลงฺการ อุทฺเทส

๑๑๗. ปสาโท’โช, มธุรตา, สมตา, สุขุมาลตา;
        สิเลโส’ทรตา, กนฺติ, อตฺถพฺยตฺติ, สมาธโยฯ

สทฺทาลงฺการ ปโยชน

๑๑๘. คุเณเห’เตหิ สมฺปนฺโน, พนฺโธ กวิมโนหโร;
       สมฺปาทิยติ กตฺตูนํ, กิตฺติ มจฺจนฺตนิมฺมลํฯ

สทฺทาลงฺการ นิทฺเทส

๑๑๙. อทูราหิตสมฺพนฺธ, สุภคา ยา ปทา’วลิ;
        สุปสิทฺธิธา’ภิเธยฺยา’ยํ, ปสาทํ ชนเย ยถาฯ

๑๒๐. อลงฺกโรนฺตา วทนํ, มุนิโน’ธรรํสิโย;
       โสภนฺเต’รุณรํสี’ว, สมฺปตนฺตา’มฺพุโช’ทเรฯ

คัมภีร์สุโพธาลังการ-ปริจเฉทที่ ๒


    . โทสปริหาราวโพธ-ทุติยปริจฺเฉท

๖๘. กทาจิ กวิโกสลฺลา, วิโรโธ สกโล ปฺย’ยํ;
     โทสสงฺขฺย มติกฺกมฺม, คุณวีถึ วิคาหเตฯ

๖๙. เตน วุตฺตวิโรธาน, มวิโรโธ ยถา สิยา;
      ตถา โทสปริหารา, วโพโธ ทานิ นียเตฯ

ตตฺถ วิรุทฺธตฺถนฺตรสฺส ปริหาโร ยถา

๗๐. วินฺทนฺตํ ปากสาลีนํ, สาลีนํ ทสฺสนา สุขํ;
      ตํ กถํ นาม เมโฆ’ยํ, วิสโท สุขเย ชนํ?

ยถา วา

๗๑. วินายโกปิ นาโค สิ, โคตโมปิ มหามติ;
      ปณีโตปิ รสา’เปโต, จิตฺตา เม สามิ เต คติฯ

อชฌ’ตฺถสฺส ยถา


๗๒. กถํ ตาทิคุณาภาเว, โลกํ โตเสติ ทุชฺชโน?
      โอภาสิตาเสสทิโส, ขชฺโชโต นาม กึ ภเว?

คัมภีร์สุโพลังการ-ปริจเฉทที่ ๑


นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
 
สุโพธาลงฺกาโร


. โทสาวโพธ-ปฐมปริจฺเฉท

รตนตฺตยปฺปณาม

. มุนินฺทวทนมฺโภช-, คพฺภสมฺภวสุนฺทรี;
     สรณํ ปาณินํ วาณี, มยฺหํ ปีณยตํ มนํฯ

นิมิตฺต
. รามสมฺมาทฺยลงฺการา, สนฺติ สนฺโต ปุราตนา;
    ตถาปิ ตุ วฬญฺเชนฺติ, สุทฺธมาคธิกา น เตฯ

อภิธานาทิกํ
. เตนาปิ นาม โตเสยฺย-, เมเตลงฺการวชฺชเต;
     อนุรูเปนาลงฺกาเร-, เนสเมโส ปริสฺสโมฯ

. เยสํ น สญฺจิตา ปญฺญา-, เนกสตฺถนฺตโรจิตา;
    สมฺโมหพฺภาหตาเวเต, นาวพุชฺฌนฺติ กิญฺจิปิฯ

. กึ เตหิ ปาทสุสฺสูสา เยสํ นตฺถิ ครูนิห;
   เย ตปฺปาทรโชกิณฺณา, เตว สาธูวิเวกิโนฯ

Freitag, 10. März 2017

คัมภีร์ฉันท์-วุตโตทัย ๖. ฉปฺปจฺจยวิภาค-ฉฏฺฐปริจฺเฉท


. ฉปฺปจฺจยวิภาค-ฉฏฺฐปริจฺเฉท

ปตฺถารนย
๑๒๙.
ปตฺถาเร สพฺพเค ปาเท, ปุพฺพคา’โธ ลฺป’เร สมา;
ปุพฺเพ ครุ เต จ มิเม, กตฺตพฺพา ยาว สพฺพลาฯ

นฏฺฐนย

๑๓๐.
นฏฺฐสฺส โย ภเวยฺย’งฺโก, ตสฺมึ โล’ทฺธิกเต สเม;
วิสเม ตฺเว’กสหิเต, ภเวยฺย’ทฺธิกเต ครุฯ

อุทฺทิฏฺฐนย

๑๓๑.
เอกา’ทินุกฺกเมน’งฺเก, ปุพฺพาโธ ทฺวิคุเณ ลิเข;
มิสฺสเกหิ ลหุฏฺเฐหิ, เส’เกหุ’ทฺทิฏฺฐกํ ภเวฯ

สพฺพคลกฺริยนย

๑๓๒.
วุตฺต’กฺขร สมา สงฺขฺยา, ลิกฺขฺย เสโก’ปรู’ปริ;
เอเกกหีน เมกาทิ, นุ’ฏฺฐาเน สพฺพคาทิกํฯ

วุตฺตสงฺขฺยานย

๑๓๓.
ครุกฺริยา’งฺก สนฺโทเห, ภเว สงฺขฺยา วิมิสฺสิเต;
อุทฺทิฏฺฐ’งฺก สมาหาโร, เส’โก เว’มํ สมา’นเยฯ

วุตฺตอทฺธานย

๑๓๔.
สงฺขฺเยว ทฺวิคุเณ’กูนา, วิตฺถารา’ยามสมฺภวา;
วุตฺตสฺส’ทฺธ’นฺตรานญฺจ, ครุลานญฺจ องฺคุลํฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ ฉปฺปจฺจยวิภาโค นาม

ฉฏฺโฐ ปริจฺเฉโทฯ


นิคมน

๑๓๕.
เสล’นฺตรา’ยตน วาสิก สีล’ตฺเถร-,
ปาโท ครุ คฺคุณครุ ชฺชยตํ มเม’โส;
ยสฺส ปฺปภาว’มวลมฺพ มเย’ทิโสปิ,
สมฺปาทิโต’ภิมต สิทฺธิธิกโร ปรตฺโถฯ
๑๓๖.
ปรตฺถสมฺปาทนโต, ปุญฺเญนา’ธิคเตน’หํ;
ปรตฺถสมฺปาทนโก, ภเวยฺยํ ชาติชาติยํฯ
๑๓๗.
อวโลกิตมตฺเตน, ยถา ฉปฺปจฺจยา มยา;
สาธิตา สาธยนฺเต’ว, มิจฺฉิตตฺถมฺปิ ปาณิโนติฯ

อิติ สงฺฆรกฺขิตมหาสามิตฺเถเรน วิรจิตํ

วุตฺโตทยปฺปกรณํ ปรินิฏฺฐิตํฯ

คัมภีร์ฉันท์-วุตโตทัย ๕. วิสมวุตฺตินิทฺเทส-ปญฺจมปริจฺเฉท


. วิสมวุตฺตินิทฺเทส-ปญฺจมปริจฺเฉท

๑๑๘. น’ฏฺฐกฺขเรสุ ปาเทสุ, สฺนา’ทิมฺหา โย’ณฺณวา วตฺตํ
๑๑๙. สเมสุ สินฺธุโต เชน, ปถฺยาวตฺตํ ปกิตฺติตํฯ
๑๒๐. โอเชสุ เชน สินฺธุโต, ต’เมว วีปรีตา’ทิฯ
๑๒๑. ,กาโร เจ ชลธิโต, จปลาวตฺต’มิจฺเจ’ตํฯ
๑๒๒. สเม โล สตฺตโม ยสฺสา, วิปุลา ปิงฺคลสฺส สาฯ
๑๒๓. เสตวสฺสา’ขิเลสุปิฯ
๑๒๔. เภน’ณฺณวา ภ’พฺพิปุลา
๑๒๕. เอว’มญฺญา โร จตุตฺถาฯ
๑๒๖. โน’ณฺณวา เจ นวิปุลา
๑๒๗. โต’ณฺณวา ตถา’ญฺญา สิยาฯ
วตฺต’ปฺปเภโทฯ

๑๒๘.
น ทิสฺสเต’ตฺถ ยํ ฉนฺทํ, ปโยเค ทิสฺสเต ยทิ;
วิสม’กฺขรปาทํ ตํ, คาถา สามญฺญนามโตฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ วิสมวุตฺติ นิทฺเทโส นาม

ปญฺจโม ปริจฺเฉโทฯ

คัมภีร์ฉันท์-วุตโตทัย ๔. อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทส-จตุตฺถปริจฺเฉท


. อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทส-จตุตฺถปริจฺเฉท

๑๐๗.
วิสเม ยทิ สา ส,,คา สเม,
,ตฺตยโต ครุกา วุ’ปจิตฺตํ
๑๐๘.
,ตฺตยโต ยทิ คา ทุตมชฺฌา
ยทิ ปุนเร’ว ภวนฺติ น, ชา ชฺยาฯ
๑๐๙.
ยทิ ส,ตฺติตยํ ครุยุตฺตํ,
เวควตี ยทิ ภ,ตฺติตยา คาฯ
๑๑๐.
โต โช วิสเม รโต ครู เจ;
สฺมา ชฺคา ภทฺทวิราช เมตฺถ โค เจฯ
๑๑๑.
วิสเม ส, ชา ส,ครุ,ยุตฺตา;
เกตุมตี สเม ภ,,,คา โคฯ
๑๑๒.
อาขฺยานกี ตา วิสเม ช, คา โคฯ (อินฺทวชิร)
,ตา ช,คา โค ตุ สเม’ถ ปาเทฯ (อุเปนฺทวชิร)
๑๑๓.
,ตา ช,คา โค วิสเม สเม ตุ; (อุเปนฺทวชิร)
ตา โช ค,คา เจ วิปรีตปุพฺพา(อินฺทวชิร)
๑๑๔.
,,โต ส,,คา วิสเม สเม;
,,,รา ภวเต หริณปฺลุตา
๑๑๕.
ยทิ น,,,,คา น,ชา ช,รา,
ยทิ จ ตทา’ปรวตฺต มิจฺฉติฯ
๑๑๖.
วิสม มุปคตา น,นา ร,ยา เจ;
,,,,คา สมเก จ ปุปฺผิตคฺคา
ทฺวยํ มิทํ เวตาลีย’ปฺปเภโทฯ

๑๑๗.
สา ยวาทิกา มตี,ชา ร,ชา ตฺว,
สเม สเม ช,รา ช,รา ครู ภเวยฺยุํฯ
อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทโส นาม

จตุตฺโถ ปริจฺเฉโทฯ

คัมภีร์ฉันท์-วุตโตทัย ๓. สมวุตฺตินิทฺเทส-ตติยปริจฺเฉท


. สมวุตฺตินิทฺเทส-ตติยปริจฺเฉท

๔๖. ตฺยา’ เจ ตนุมชฺฌา
คายตฺตีฯ

๔๗. กุมาร ลลิตา ชฺสฺคาฯ
อุณฺหิกาฯ

๔๘. จิตฺรปทา ยทิ ภา คาฯ
๔๙. โม โม โค โค วิชฺชุมฺมาลา
๕๐. ภา ต, , คา มาณวกํ
๕๑. คฺลา สมานิกา,ชา จฯ
๕๒. ปมาณิกา, รา ล, คาฯ
อนุฏฺฐุภาฯ

๕๓. รา น,สา ยทิ หลมุขี
๕๔. ภุชค สุสุ สฏา นา โมฯ
พฺรหตีฯ
๕๕. มฺสาชฺคา สุทฺธวิราชิตํ มตํฯ
๕๖. มฺนา โย โค ยทิ ปณโว ขฺยาโตฯ
๕๗. มฺภา ส,คยุตฺตา รุมฺมวตี สาฯ
๕๘. เญยฺยา มตฺตา, , , คยุตฺตาฯ
๕๙. จมฺปกมาลา เจ ภ, , สา โค ‚ฯ
๖๐. , , , เคหิ สา มโนรมา
๖๑. อุพฺภาสกํ ตํ เจ โต ม, รา ลฺจฯ
๖๒. โต ชา ครุนา’ย’มุปฏฺฐิตา
ปนฺติฯ

คัมภีร์ฉันท์-วุตโตทัย ๒. มตฺตาวุตฺตินิทฺเทส-ทุติยปริจฺเฉท

. มตฺตาวุตฺตินิทฺเทส-ทุติยปริจฺเฉท

คณนิยม

๑๗.
ฉฏฺโฐ’ขิลลหุ,โช วา, คยุตา’ญฺเญ,ฉ’คฺคณา,น โช วิสเม,;
อริยาย’นฺตฑฺเฒ โล, ฉฏฺโฐ,’นฺเต โค,คณา ฉ’ญฺเญฯ

ยตินิยม
๑๘.
ปฐมฑฺเฒ ฉฏฺโฐ เจ, สพฺพลเห,’ตฺถา’ทิลหุนิ ภวติ ยติ;
ตปฺปรโก,นฺเตปิ, สเจ, จริเมปิ, ภวติ จตุตฺโถ’นฺเตฯ
๑๙.
อริยาสามญฺญํ เจ, ปุพฺโพ’ทิต ลกฺขณํ ภเว ยสฺสาฯ
๒๐.
อาทิม’มถ ปาทยุคํ, ยสฺสา ตฺยํ’เสหิ สา ปถฺยา
๒๑.
ยตฺถ คณตฺตย มุลฺลงฺฆิ, โย’ภยตฺถา’ทิโม ภเว วิปุลา
๒๒.
ครุมชฺฌโค ชกาโร, จตุตฺถโก ทุติยโก จปลา
๒๓.
จปลา’คตา’ขิลํ เจ, ทลา’ทิมํ ลกฺขณํ ภชติ ยสฺสา;
ปถฺยาลกฺขณ’มญฺญํ, มุขจปลา นาม สา ภวติฯ
๒๔.
ปถฺยาย ลกฺขณํ เจ, ปฐมฑฺเฒ ลกฺขณํ ตุ จปลาย;
ทุติเย ทเล’ถ ยสฺสา, ปกิตฺติตา สา ชฆนจปลา

อริยาชาติโยฯ