Montag, 19. April 2021

๓๑๖. ผู้พิพากษา


๑๐. ปกิณฺณกณฺฑ


๓๑๖. ผู้พิพากษา


กุลสีลคุโณเปโต , สพฺพธมฺมปรายโณ;

ปวีโณ เปสนาชฺฌกฺโข, ธมฺมชฺฌกฺโข วิธียเตฯ


ผู้ประกอบด้วยคุณคือขนบธรรมเนียมแห่งสกุล,

ผู้มีธรรมทั้งปวงเป็นไปในเบื้องหน้า;

ผู้ฉลาด ดูแลข่าวสาร ท่านเรียกว่า ผู้รักษาธรรม.


(กวิทปฺปณนีติ ๓๑๖, จาณกฺยนีติ )


..

Sonntag, 18. April 2021

๓๑๕. หญิงคือทรัพย์อันประเสริฐ

๓๑๕. หญิงคือทรัพย์อันประเสริฐ


อิตฺถิโย เอกจฺจิยาปิ, เสยฺยา วุตฺตาว มุนินา;

ภณฺฑานํ อุตฺตมา อิตฺถี, อคฺคูปฏฺฐายิกา อิติฯ


อนึ่งหญิงผู้ประเสริฐบางพวกพระมุนีทรง

ยกย่องไว้แล้วว่า บรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหลาย

หญิงเป็นทรัพย์อันสูงสุด และเป็นผู้อุปัฏฐากชั้นเลิศ.


(#กวิทัปปณนีติ อิตถีกัณฑ์ คาถาที่ ๓๑๕ #ธัมมนีติ ๑๖๔)

Samstag, 17. April 2021

๓๑๔. หญิงในฝัน

๓๑๔. หญิงในฝัน


กูโปทกํ วฏจฺฉายา, สามาถี อิฏฺฐกาลยํ;

สีตกาเล ภเว อุณฺหํ, อุณฺหกาเล สีตลํฯ


"น้ำบ่อ ร่มเงา และสาวงาม

เป็นของน่าปรารถนาเป็นนิจ,

ในยามหนาวขอให้กายเธออุ่น,

ในยามร้อนขอให้กายเธอเย็น.“


(กวิทัปปณนีติ ๓๑๔, จาณกฺยนีติ ๙๖)


...

Freitag, 16. April 2021

๓๑๓. ผู้รอบรู้เหตุผลย่อมรอดพ้นศัตรู

๓๑๓. ผู้รอบรู้เหตุผลย่อมรอดพ้นศัตรู


หิ สพฺเพสุ ฐาเนสุ, ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต;

อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ, ลหุํ อตฺถวิจินฺติกา


ชายจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกแห่งก็หาไม่ 

แม้หญิงก็เป็นบัณฑิต มีปัญญาดำริ

เหตุผลได้รวดเร็ว (ได้เช่นกัน).

(#กวิทัปปณนีติ อิตถีกัณฑ์ คาถาที่ ๓๑๓ #ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๔๒ สุลสาชาดก)


Donnerstag, 15. April 2021

๓๑๒. แม้หญิงก็เป็นบัณฑิตได้

๓๑๒. แม้หญิงก็เป็นบัณฑิตได้


หิ สพฺเพสุ ฐาเนสุ, ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต;

อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ, ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาฯ


ชายจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกแห่งก็หาไม่ 

แม้หญิงก็เป็นบัณฑิตมีปัญญา

เฉลียวฉลาดในที่นั้นๆ ได้.


(#กวิทัปปณนีติ อิตถีกัณฑ์ คาถาที่ ๓๑๒ #ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๔๑ สุลสาชาดก)


Mittwoch, 14. April 2021

๓๑๑. อันตรายของพรหมจรรย์

๓๑๑. อันตรายของพรหมจรรย์


สลฺลเป อสิหตฺเถน, ปิสาเจนาปิ สลฺลเป;

อาสีวิสมฺปิ อาสีเท, เยน ทฏฺโฐ ชีวติ;

ตฺเวว เอโก เอกาย, มาตุคาเมน สลฺลเปฯ


บุคคลพึงสนทนาด้วยเพชฌฆาตก็ดี 

ด้วยปีศาจก็ดี พึงถูกต้อง อสรพิษที่กัดตายก็ดี 

ก็ไม่ร้ายแรงเหมือนสนทนาสองต่อสอง

ด้วยมาตุคามเลย.


(#กวิทัปปณนีติ อิตถีกัณฑ์ คาถาที่ ๓๑๑ #อัง. ปัญจก. ๒๒/๕๕ มาตุปุตติกสูตร)


Dienstag, 13. April 2021

๓๑๐. ลูกของหญิงผู้มีบุญ

๓๑๐. ลูกของหญิงผู้มีบุญ


ตสฺสา โย ชายติ โปโส, สูโร โหส ทิสมฺปติ; 

ตาทิสา สุภคิยา ปุตฺโต, รชฺชมฺปิ อนุสาสติฯ


ข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้งปวง

เด็กชายใดย่อมเกิดจากหญิงเช่นนั้น

เด็กชายนั้นย่อมเป็นคนแกล้วกล้า

บุตรของหญิงผู้มีบุญเช่นนั้น

ย่อมอาจปกครองแม้รัชสมบัติได้.


(#กวิทัปปณนีติ อิตถีกัณฑ์ คาถาที่ ๓๑๐)


Montag, 12. April 2021

๓๐๙. ยอดหญิง


 ๓๐๙. ยอดหญิง


อิตฺถีปิ หิ เอกจฺจิยา, เสยฺยา โปส ชนาธิป; 

เมธาวินี สีลวตี, สสฺสุเทวา ปติพฺพตาฯ


"ข้าแต่บุรุษผู้เป็นจอมแห่งชน

แท้จริง หญิงแม้บางคนเป็นผู้ประเสริฐ

มีปัญญา มีศีลธรรม เคารพพ่อผัว-

แม่ผัวดุจเทพและนับถือเชื่อฟังสามี."


(กวิทัปปณนีติ อิตถีกัณฑ์ ๓๐๙)

..

Sonntag, 11. April 2021

๓๐๘. ผู้มีมายามาก

๓๐๘. ผู้มีมายามาก


อาวฎฺฎนี มหามายา, พฺรหฺมจริยวิโกปนา; 

สีทนฺติ, นํ วิทิตฺวาน, อารกา ปริวชฺชเยฯ


"ผู้หญิงที่กลับกรอก มีมายาร้อยเล่มเกวียน

ทำพรหมจรรย์ให้กำเริบ หาความจำเริญมิได้,

บุรุษผู้มีปัญญารู้อย่างนี้แล้ว ควรเว้นให้ห่างไกล"


(กวิทปฺปณนีติ ๓๐๘)


..

Samstag, 10. April 2021

๓๐๗. ผู้หญิงเต็มได้ยากเหมือนนที


 ๓๐๗. ผู้หญิงเต็มได้ยากเหมือนนที


อนลา มุทุสมฺภาสา, ทุปฺปูรา ตา นทีสมา; 

สีทนฺติ, นํ วิทิตฺวาน, อารกา ปริวชฺชเยฯ


"หญิงที่ไม่รู้ประมาณ ปากหวานก้นเปี้ยว

เติมเท่าไรก็ไม่เต็ม พร่องเป็นนิจดุจน่านนที

ผู้มีปัญญารู้อย่างนี้ควรเว้นให้ห่างไกล"


(กวิทปฺปณนีติ ๓๐๗)


..